S’estan portant a terme les obres, per tal que el municipi de Castellgalí disposi d’un espai polivalent en l’àmbit de la Masia del Pla

Dijous, 5 de març de 2020 a les 00:00

Castellgalí gaudirà d’un edifici polivalent. Aquest espai s’ubicarà en l’àmbit de la Masia del Pla i s’annexarà a l’edifici de les piscines, per poder-se complementar, tot i ser espais totalment independents.

La planta baixa disposarà del vestíbul principal amb el taulell de recepció amb accés a la sala de comandament i accés als vestidors de la piscina i a l’exterior. En el distribuïdor es situarà l’escala, l’ascensor, dos banys, un magatzem i l’entrada a una sala versàtil per a usos esportius amb capacitat de segmentació en tres sales independents.

Dins el solar a edificar no hi ha cap mena de construcció ni instal·lació important que calgui enderrocar o retirar, només una part del paviment exterior de l’edifici de les piscines. El clavegueram i la resta de xarxes de servei estan situades al carrer, a la façana principal. En conseqüència no caldrà la realització de treballs previs especials.

 

Es va acordar aprovar l’expedient de contractació mitjançant procediment obert simplificat, el dia 5 de juliol de 2019, per a l’adjudicació de les obres del projecte municipal i d’obra ordinària que porta per títol “projecte bàsic i executiu d’edifici polivalent a l’àmbit de la Masia del Pla”

L’anunci de licitació es va publicar al perfil del contractant de l’Ajuntament de Castellgalí en data sis de juny de 2019, i durant el període de presentació de proposicions que va finalitzar el dia 11 de juliol de 2019, se’n van presentar dues. D’aquestes dues, es va adjudicar el contracte per a l’execució de les obres del projecte municipal i d’obra ordinària, la licitació del qual s’ha efectuat per procediment obert simplificat a l’empresa Tecnologia de Firmes, S.A.  

Es va adjudicar l’obra a aquesta empresa, per haver presentat la millor oferta en relació qualitat preu, i respecte de les característiques i avantatges determinats de l’adjudicació.

Aquesta aspectes son els que consten als informes emesos per l’arquitecta assessora de l’Ajuntament en data 22 i 29 de juliol de 2019, relatius a la valoració de les ofertes presentades pels licitadors admesos, els quals consten transcrits a l’acta de la Mesa de contractació en data 2 d’agost de 2019 i publicada al perfil del contractant de l’Ajuntament de Castellgalí

Darrera actualització: 05.03.2020 | 13:04